Псалъэжь: УяпэкIэ мывэ хъурей бгъажэмэ, ухуэзэжынщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Ди бжыхьыпэ лы цIыкIу пызщ. (Бзу)

Къэплъыхъуэр

Уэсыр къосэ си Iэгум…

Уэсыр къосэ си Iэгум…* * *
Уэсыр къосэ си Iэгум.
Сызэщхьыр хэт?
ЩIэтыр сщIэркъым си нэгум.
НапIэр холъэт.

Уафэм соплъэ и лъащIэм,
Гум щIыр къефыхь.
Си щIэщыгъуэщи гъащIэр,
Уэгум сопщIыхь.
5.02.2013

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 138

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: