Псалъэжь: Псалъэ дахэм уи ныбэ из ищIыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: АдакъэкIэ, пшагъуэхэплъ. (Мазэ ныкъуэ)

Къэплъыхъуэр

УебзыщI си зэманым…

УебзыщI си зэманым,
ГурыщIэр согъэпщкIу.
Гухэлъыр гъуэгуанэм
Тезашэмэ, сфIэфIт.

СошыIэ си псалъэр,
Уи лъахэр си пщIыхьщ.
Зэманым ди пIалъэр
Къилъыхъуэу йоплъых.

Зы гъащIэр сфIэмащIэщ,
СылIэну сощхьэх.
ГъатхэкIэ нысащIэм
И макъ ирешэх.

Солъыхъуэ жэуапым,
Гур йожьэ псэ гуэр.
Уи щэху къызгурIуакъым,
Слъэгъуакъым уи пхъэр.
11.04.2013

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 150

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: