Псалъэжь: Атэкъынэр зи вакъэпс, къэсыр зытеухь.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: ЗэкъуэшитI гъуэгунапщIитIым щопсэу. (Нэ)

Къэплъыхъуэр

Уафэр зэщоджэ…

* * *
Уафэр зэщоджэ…
Къызоджэ.
Си гур хъыринэщ…
Гъыринэщ.

Псалъэм и п1алъэр
Мэдалъэ.
Жэщым зы вагъуэ
Солъагъур.

Гухэр зэрыщ1эми
Мащ1эщ.
Бжэр дамэдазэщ…
Къэгъазэ.
5.03.2014

Иджыри еплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 139

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: