Псалъэжь: Бжэн къуийр псым хэплъэмэ, «сыщIалэщ» жеIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: АдакъэкIэ, пшагъуэхэплъ. (Мазэ ныкъуэ)
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.

Сыкъыщумылъыхъуэ уи бжэIупэм…

Сыкъыщумылъыхъуэ уи бжэIупэм,
Си лъэужьыр жьым ипхъэнкIыжащ.
Уи гум щызмыгъуэтурэ псэупIэ,
ЩIыбкIэ сикIуэтыжри, згъэзэжащ.

Сыдыхьэжкъым ущыпсэу уэрамым,
Зы уэздыгъи щыблэркъым абы,
Къызэджар уэрами уэрмырами…
Ди блэкIам хуэсщIыжыркъым хьэтыр.

СынеплъэкIкъым, пщIэрэ, сыщыIэжкъым.
Уи зэманым сызэрихъуэкIащ.
Птеухуауэ зы уэрэди сщIэжкъым,
Закъуэныгъэм зыкъызишэкIащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 168

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: