Псалъэжь: Узижагъуэм пIэщхьагъей иуIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Ди бжыхьыпэ лы цIыкIу пызщ. (Бзу)

Къэплъыхъуэр

Сыкъыщумылъыхъуэ уи бжэIупэм…

Сыкъыщумылъыхъуэ уи бжэIупэм,
Си лъэужьыр жьым ипхъэнкIыжащ.
Уи гум щызмыгъуэтурэ псэупIэ,
ЩIыбкIэ сикIуэтыжри, згъэзэжащ.

Сыдыхьэжкъым ущыпсэу уэрамым,
Зы уэздыгъи щыблэркъым абы,
Къызэджар уэрами уэрмырами…
Ди блэкIам хуэсщIыжыркъым хьэтыр.

СынеплъэкIкъым, пщIэрэ, сыщыIэжкъым.
Уи зэманым сызэрихъуэкIащ.
Птеухуауэ зы уэрэди сщIэжкъым,
Закъуэныгъэм зыкъызишэкIащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 154

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: