Псалъэжь: Джэд щыкъун и пщIыхьэгъущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Зи щхьэ гъуаплъэ, зи лъэ цIу. (Шэрхъ)

Къэплъыхъуэр

СолъэIу гъэмахуэм мыпIэщIэну…

СолъэIу гъэмахуэм мыпIэщIэну,
АрщхьэкIэ бжьыхьэр къысщыхьащ.
Пщэдей сэ дыгъэм сеIусэнут,
Ар нобэ, нобэ къухьэжащ.

Гъужащ аргуэру, сыкIэлъыджэу,
Ди хадэм ита удз гъэгъар.
Си нитIым жьыбгъэр къыщIопыджэ,
Сыт жьыбгъэм къысхуимыгъэгъуар?

Сихьауэ хадэм къыщыскIухькIэ,
Си лъэгум тхьэмпэ щоуэршэр.
Сэ жэщыр къысхуоупсэ пщIыхькIэ,
А зым догуфIэ иджы псэр.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 221

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: