Псалъэжь: Бзаджэри дахэм егъэIумпIафIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Жэщым Iэтэ, махуэм лъэнтхъуий. (Жьэгу мафIэ)

Къэплъыхъуэр

Согъэзэж аргуэру…

* * *
Согъэзэж аргуэру,
Уэ пхуэдабзэ сохъуж.
Сэ зэманым и гъэру
Сыщытыжкъым. СокIуэж.

Сыныдохьэ уи пщIантIэм,
Удз гъэгъа пхузогъэкI.
Себгъэблагъэми жьантIэм,
Бжэ Iухам сыхуоплъэкI.

СщIэркъым си гур зыщыщыр,
Е уэра, е нэгъуэщI…
ДунеитIу зэмыщхьым
СхуагъэтIыгъуэ я куэщI.

Псэ гуитIщхьитIыр нэщхъейуэ
ГъащIэм и кум къинащ.
Згъэзэжыну сыхуейми,
ЩIыхуэ гуэр къыстенащ.


Иджыри феплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 132

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: