Псалъэжь: Адэм и щыуагъэр быным и мыгъуагъэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: КIуэ пэтми, бжьиз зымыкIу. (Гущэ)

Къэплъыхъуэр

Сиреныр мэгъагъэ…

Сиреныр мэгъагъэ…
Жьы мащIэ Iущащэр
Къалэкум щозагъэ.

Сигу плъырырщ мызагъэр,
Жьэгу гуэрым щыгъуащэу,
Дунейр зыгъэщIагъуэр.

Сиреныр мэгъагъэ,
Щыуагъэ щимэхэр
Сэ сыту си жагъуэ…

СоцIыхур уи вагъуэр,
Уи уафэм жиIэхэр
Гупсысэм я фIыгъуэщ.

Сиреныр мэгъагъэ…
Си псэм ишыIэхэр
Гъатхэкум елъагъур.

Уафэгур уIэгъэщ…
Сиреным ибзыщIхэр
ЗыхэпщIэу си гугъэщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 200

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: