Псалъэжь: Нанэ хьэлыващIэ, дадэ кIэрыщIэн.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Вагъэр хужьщ, жылэр фIыцIэщ. (Тхылъ)

Къэплъыхъуэр

Си узыр къыхэуэ-хэкIыжщ…

Си узыр къыхэуэ-хэкIыжщ,
Гугъэр къысхыбочыж. УIуокIыж.
Си макъыр сокъуз, йогъущыкI,
ГъащIэр зэщхьэщызоч. ЩIызощыкI.
Гупсысэр щхьэжагъуэ, щхьэ нэпцIщ.
Жэщым жей зэрегъэпцI. Ари нэщIщ.
Ди гъуэгур зэхэкI-зэхыхьэжщ,
ПщIыхьым дызэхуешэж. ДыщIогъуэж.
Лъэ макъыр дунейм хокIуэдэж,
ГъащIэхэр къыдоджэж. Джэрпэджэжщ.
Ди псалъэхэр щIыхуэщ, бзэ хьэхущ,
Сыппоплъэ нэхущым. Щэхущ.
Вагъуалъэ уафэгур жей куэщIщ,
Гум зыми пимыщIыр усхощI.
19.03.13

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 195

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: