Псалъэжь: Еблагъэ зи бэм и бын мэжалIэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: ЦIыкIунитIэ, ятIэ хэпщ. (Ху)
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…

Си щэхур

Си щэхур уи плъэгъуэм къыхонэ,
Зэман сIэщIэкIам сыкъыхуонэ.
ГупсысэкIэ жэщхэр созыр,
КъэзмыцIыхужхэм сахуозэ.

Си щэхур уи макъым къыхонэ,
Гупсысэр нэщхъейщ, къызэфIонэ.
СиIэми гъусэ – си закъуэщ,
Си гъащIэр дыкъуакъуэщ, щIакъуэщ.

Уи щэхур сымыщIэу сыкъонэ,
ХэпщIыкIыркъым уэри зыкъомым.
ГъащIэ плIанэпэ зырызым
Зыщаущэхур гу узхэм.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 160

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: