Псалъэжь: Iуэхум и пэр умыщIэмэ, и кIэр пщIэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Быныр зыгъатхъэ пхъэ дакъэ хъурей. (Iэнэ)

Къэплъыхъуэр

Си щэхур

Си щэхур уи плъэгъуэм къыхонэ,
Зэман сIэщIэкIам сыкъыхуонэ.
ГупсысэкIэ жэщхэр созыр,
КъэзмыцIыхужхэм сахуозэ.

Си щэхур уи макъым къыхонэ,
Гупсысэр нэщхъейщ, къызэфIонэ.
СиIэми гъусэ – си закъуэщ,
Си гъащIэр дыкъуакъуэщ, щIакъуэщ.

Уи щэхур сымыщIэу сыкъонэ,
ХэпщIыкIыркъым уэри зыкъомым.
ГъащIэ плIанэпэ зырызым
Зыщаущэхур гу узхэм.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 150

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: