Псалъэжь: УмылъэIуауэ узэтэнур пщIэнукъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Дзэпкъыбэ-тIэхъуэрей. (Мажьэ)

Къэплъыхъуэр

Сабиигъуэм…

ЩыщIызоупскIэ сигу-хъыринэм
Си сабиигъуэ сIэщIэкIар.
Хузохьыр си псэм, си гум, си нэм
СымыщIэу тIэкIуи щызгъэкIар.

Сыхуейтэкъым абы сыкъинэу,
Нэхъ гъaщIэ куум сыхэкIыжыну.
Иджы къыхуокIыр абы си нэ.
Сыт сщIэнур? Сигу къэзгъэкIыжынущ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 135

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: