Псалъэжь: Лъхуэпхъумрэ пхъуантэмрэ зэхуэдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Пшэрым и уэд, уэдым и дагъэ. (Шыгъу)
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ

ПщIэрэ? (Гугъуэт Заремэ)

ПщIэрэ, уафэм сыдэкIуейуэ
Вагъуэм щэху зэрыжесIар?
Фагъуэ хъуарэ ар нэщхъейуэ
ЖысIэм къызэредэIуар?

ПщIэрэ, си гур ину къеуэу,
Мазэми сыщIелъэIуар?
Си гупсысэр сущыкъуейуэ
Уафэм сэ щIыщызгъэIуар?

ПщIэрэ, уэ сызэхыумыхыу
Жэщми сызэрепсэлъар?
Уэгум ситу сыкъеплъыхыу,
Махуэм сызэрыпэплъар?

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 138

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: