Псалъэжь: Ажэбжьэ зэрына зэригъэкIыфыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Ди гуэн цIыкIу лы изщ. (Iэпхъуалъэ)

Къэплъыхъуэр

ПщIэрэ? (Гугъуэт Заремэ)

ПщIэрэ, уафэм сыдэкIуейуэ
Вагъуэм щэху зэрыжесIар?
Фагъуэ хъуарэ ар нэщхъейуэ
ЖысIэм къызэредэIуар?

ПщIэрэ, си гур ину къеуэу,
Мазэми сыщIелъэIуар?
Си гупсысэр сущыкъуейуэ
Уафэм сэ щIыщызгъэIуар?

ПщIэрэ, уэ сызэхыумыхыу
Жэщми сызэрепсэлъар?
Уэгум ситу сыкъеплъыхыу,
Махуэм сызэрыпэплъар?

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 136

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: