Псалъэжь: Зэ лъэпэрапэр щэ мэлъэпэрапэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Зи кIэр зылъэф, зи фэр зи бий. (Бажэ)

Къэплъыхъуэр

Псэр зэрыгъуазэр уи дунейщ…

Псэр зэрыгъуазэр уи дунейщ,
И лъагъуэр гъащIэм фIигъэпщкIуауэ.
Дызэхуэзэнукъым пщэдей,
Къытщыхъуми къыдэджэIауэ.

Зы псалъэм гъащIэ и кIыхьагъщ,
Зы гъащIэр напIэдэхьеигъуэщ.
Гухэлъхэр кIэншэу зэролъагъу,
ИтIани, гъащIэм и хэщIыгъуэщ.

Зы теплъэр гущIэм щытIыгъуащ,
Зы плъэгъуэ закъуэщ скIэрымыкIыр.
Зы гугъэ гъащIэм щызгъэфIащ,
Гупсысэр жэщкIэ къыхощтыкIыр.
15.07.2013

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 164

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: