Псалъэжь: ХьэщIэ хьэщIэтепсыхэ и жагъуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Хьэуазэ и къуэ щIыбыбгъуэ. (ЩIакхъуэ)

Къэплъыхъуэр

Плъагъурэ жыгхэр зэрыгъагъэр…

Плъагъурэ жыгхэр зэрыгъагъэр!
Щхьэ итIани унэщхъей?
Гъатхэ дыгъэм и хуабагъэр
ЗыхыумыщIэу уопIейтей.

Сыт щIымахуэр щIумыутIыпщыр?
Абы уи псэр хъунщ еса.
ДаIуэт, бзур уэращ щIэушэр,
И макъамэр уи гъусэнщ.

Гуауэр жьыбгъэм хэутIыпщхьи,
Жьы кIэрахъуэм ар здихьынщ.
Зэ гупсэхуу гъащIэм Iуплъи,
Дуней дахэр уигу дыхьэнщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 145

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: