Псалъэжь: Гу нэхъ жэр щыIэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Къуажыхь: Хьэщхьэжьей кIэлъэфщ. (Iуданэ зыфIэлъ мастэ)
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…

Нэщхъейуэ сыдоплъейри уафэм…

Нэщхъейуэ сыдоплъейри уафэм,
ТэлайкIэ си гум содэIуэж.
СыщIэтщ сэ гъащIэм и унафэм,
Абы гугъуехьыр щыгъунэжщ.

Еущыгури куэдрэ си гур гъащIэм,
Хьэпшып лей гуэру хыфIедзэж.
ИужькIэ ар къысхуогумащIэ,
Сигъафэу къызодэхэщIэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 165

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: