Псалъэжь: Унэр зейр жьантIакIуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Емынэ нэф, щIы гъэуфэрэнкI. (ПхъэIэщэ)

Къэплъыхъуэр

Нэщхъейуэ сыдоплъейри уафэм…

Нэщхъейуэ сыдоплъейри уафэм,
ТэлайкIэ си гум содэIуэж.
СыщIэтщ сэ гъащIэм и унафэм,
Абы гугъуехьыр щыгъунэжщ.

Еущыгури куэдрэ си гур гъащIэм,
Хьэпшып лей гуэру хыфIедзэж.
ИужькIэ ар къысхуогумащIэ,
Сигъафэу къызодэхэщIэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 164

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: