Псалъэжь: Япэ нэсым шылъэIуфэ иребзэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Хьэжыгъэ нэкIу, дэпкъ екIуэж. (Кхъузанэ)

Къэплъыхъуэр

Налъэ зырызщ гухэлъыр…

* * *
Налъэ зырызщ гухэлъыр,
Налъэ зырызщ-гум изщ.
ПщIыхьу жэщым сызэплъыр
МахуэкIэ къызоуз.

Псалъэу гум щызщ гухэлъыр,
Щэхуурэ щIотIысыкI.
Щоблэри зыгуэр нэхуу,
Нэр щегъэункIыфIыкI…

Хуитщ, зэрегуакIуэщ си гур,
Ауэ, абы сеукI.
Жыжьэу къэхъуапсэ уи гур
Къаплъэурэ, узблэмыкI.

Иджыри еплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 142

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: