Псалъэжь: Езым хуэдэлI зыубым лIыгъэ хэлъкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: МафIэм имыс, псым имытхьэлэ. (Мыл)

Къэплъыхъуэр

Мы бжьыхьэм пщIэрэ хэгъэпщкIуар…

Мы бжьыхьэм пщIэрэ хэгъэпщкIуар?
Зы гъащIэм хуэмыгъэв гурыщIэ.
Уэшх ткIуэпсу тхьэмпэм ятеткIуар
Ящхьэщехыжыр щIы IэмыщIэм.

Мы бжьыхьэм пщIэрэ къызищIар,
Уи уафэ лъащIэм сыщIикъухьри?..
КъызгурымыIуэу зыхэсщIар,
Уи дыхьэшх макъым сыхокIухьыр.

Мы бжьыхьэм пщIэрэ къылъысар,
Илъэсым гъащIэ щигуэшыжым?
Уи псалъэ налъэ сызэсарщ,
Аращ иджы къызимытыжыр.

Мы бжьыхьэм пщIэрэ хуэзгъэгъуар?
КъысIэщIитхъа дуней гупсысэрщ.
Мы бжьыхьэм пщIэрэ идыгъуар?..
Гухэлъ ныкъуитI зызыгъэгусэ…

Мы бжьыхьэм гъащIэ илъэгъуащ,
Дакъикъэ плъырхэм гур хиупскIэу.
Мы бжьыхьэм куэдрэ сигъэгъащ,
ИтIани нуру гум къохъуапскIэ.
14.10.2013

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 243

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: