Псалъэжь: Хэдэ мэдэхъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Уеплъмэ — гъуджэ, уеджэм —дэгу. (Мыл)

Къэплъыхъуэр

Махуэм и Iэпэр жэщым иIыгъщ…

* * *

Махуэм и Iэпэр жэщым иIыгъщ,
ГуфIэгъуэ псалъэм гупсысэ щIыгъущ.
Уэрэд зэмыщхьхэр гугъэм еус,
Псалъэ щIэдзапIэр кIэухым лъоIус.

ПщIыхьу щытахэр нахуапIэ мэхъу,
Зым и гугъапIэр нэгъуэщIым и щэхущ.
Дуней гуфIакIэм сурэт егъэпщкIу,
Гухэлъ дияхэр гъэхэм ягъэткIу.

07.08.2011.

 Иджыри еплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 208

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: