Псалъэжь: Уи жьэр инрэ уи щхьэр цIыкIумэ, уунэхъуащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ лIы хъурей. (Къэб)

Къэплъыхъуэр

Къэслъэгъуащуи щэхур,бжьыхьэ…

***

Къэслъэгъуащуи щэхур,бжьыхьэ,
УкъэсцIыхужащ.
Уи сурэтырсигу исщIыхьри,
Сыпхэгъуэщэжащ.

ЗэхэсщIащ уинэпсыр,бжьыхьэ,
ЖьыбгъэмкъыщIихуащ.
Уи утыкумситщ,зысплъыхьу,
Гъусэ сыпхуэхъуащ.

Иджыри еплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 156

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: