Псалъэжь: Узыншагъэрэ сымаджагъэрэ зэпыщIащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

ИтIани сыпоплъэ уи псалъэ…

* * *
ИтIани сыпоплъэ уи псалъэ,
Си псэр иджыри гъуэгу тетщ.
Iэпкълъэпкъым хыхьа гухэлъ налъэр
Уи лъахэм нихьэну хэтщ.

Аргуэру сыхохьэ дыгъуасэм.
Ар сыту жыжьэ-гъунэгъу?!
Уи нитIым си гугъэр щIогъуащэ,
Си гъащIэ щэху, къысхуэгъэгъу.
22.10.2012

Иджыри феплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 187

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: