Псалъэжь: Жэщ дэлIэ, махуэ дэхъуж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

Гум и лъахэ…

КъыщыпкIухьмэ гум и лъахэм,
УIущIэнщ телъыджэ куэд.
Уджэрэзу, уеплъу ахэм
Ухэмыт, къэгъазэ, кIуэт!

Щыплъагъунущ гъатхэ жыги,
Псынэпс щIыIи щыпIухуэнщ.
КъыкъуэкIынщ уэр папщIэ дыгъи,
Пшэхэм щабэу уахэхуэнщ.

КIуэ, къэтIатэ гум и щэхухэр,
ЗыкъэIэт, зыплъыхь… зыплъыхь…
ЯхэткIухь гурыщIэ нэхухэм,
Псалъэ Iэфхэр гум тешыхь.

КъэплъагъункIэ хъунщ нэпс къабзэ,
УмыпIащIэ, умылъэщI.
Гум и лъахэм, зэрыхабзэу,
Нэпси щэхуурэ къегъэщI.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 205

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: