Псалъэжь: Шэм сынокIуэ жиIэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: НэкIущхьэплъ-плъыжьыбзэ. (Шыбжий)

Къэплъыхъуэр

Гугъэ

Гухэлъ. Пщыхьэщхьэ уэм.
Къысхуэблэрт вагъуэ гуэр.

Сурэт. Гупсысэ IэфI.
СепщIыхьырт пщIыхьэпIэфI.

Зэман. ГукъэкIыж уэр.
СфIоплъыз аргуэру нэр…

Макъамэ. Нэпс къудамэ.
УсфIэхъут аргуэру хамэ.

Гъуэгуанэ. Си гукъанэ.
Гур гуэгъу имыIэу къанэрт.

КъеплъэкIмэ… Игу сыкъэкIмэ…
Сурэт къыздрихьэкIмэ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 211

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: