Псалъэжь: Нэм екIур гуми йокIу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Махуэм къолъых, жэщым долъей. (Джэд)

Къэплъыхъуэр

ГъащIэр сыту тIэкIу-тIэкIу…

ГъащIэр сыту тIэкIу-тIэкIу,
ХэткIуэу ткIуэпсу дунейм.
Нобэ сэ сынолъэIу,
Уи чэзущ уэ пщэдей.
Гугъэр и анэмэтщ,
Къэблэгъэну пщэдейм.
Нобэ сощI и сурэт
Ди зэман хьэулейм.
3.02.2013

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 177

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: