Псалъэжь: ХьэщIэр шхэмэ, бжэм йоплъ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Къуажыхь: Дагъэжь цIыкIу гъуанибгъущ. (Щхьэ)
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.

Дунейр сфIэцIыкIущ…

Дунейр сфIэцIыкIущ,
КуэдыIуэ мэхъур пцIыр,
ИIэжыр зымащIэ тэкIущ
Пхыхуным щIыр.

Ауэ солъагъу:
ЩызокIуэ пэжи щIым.
Абы и щIагъ
ЩIэкIуэдэжынкъэ пцIыр…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 164

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: