Псалъэжь: Зыпс ираш зэшыпхъущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Хьэлъэ темылъу бом щIэмыхьэ. (Бжэмышх)

Къэплъыхъуэр

Бжьыхьэм къыздехь гукъэкIыж…

* * *
Бжьыхьэм къыздехь гукъэкIыж,
Уи уэрамымкIэ сыблокIыж.
Тхьэмпэ гъужар къызепхъых,
Уи жыг хадэм зыщызоплъыхь.

СщIэркъым ищIэнур гъащIэм,
Зы бжьыхьэр гугъэм фIэмащIэщ.
Бжьыхьэм къыздехь гукъэкIыж,
Уи жыг хадэм сумыгъэкIыж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 204

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: