Псалъэжь: Кхъуэм и кIэр пиупщIри мэзым щIиутIыпщхьэжащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Быныр зыгъатхъэ пхъэ дакъэ хъурей. (Iэнэ)

Къэплъыхъуэр

Бжьыхьэм ещIэ си пщIыхь…

Бжьыхьэм ещIэ си пщIыхь,
Си гуэныхь, си бэлыхь.
Бжьыхьэм зещIыр пащтыхь,
Си дунейр зэпеплъыхь.

Бжьыхьэм куэщIыр еущI,
Имыгъуэт сэр нэмыщI.
Си блэкIами йоупщI,
Си къэкIуэнур и пщылIщ.

Бжьыхьэм нобэ сыхэтщ,
Армырамэ, сыхэт?
Щэхуу схъумэр къегъуэт,
Бжьыхьэ, бжьыхьэ, щыгъэт.
3.02.2013

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 230

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: