Псалъэжь: Бей жей езэгъыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: ЗэкъуэшитI гъуэгунапщIитIым щопсэу. (Нэ)

Къэплъыхъуэр

Бжьыхьэ, сыту унэщхъей…

Бжьыхьэ, сыту унэщхъей,
Узэшыгъуэщ, ещхьщ ужейм.
Зэхызох: «Къэхъей, къэхъей!»
Сыхыбошэ уи пщIыхь Iейм.

СощIэ, тхьэмпэхэр уи нэпсщ,
Пхуэмыубыду пIэщIощэщ.
Укъызоджэ махуэ къэс,
Сыт спыпхынур, си гур нэщIщ.

Хуэму къоуэ сигу, сыноплъ,
Уэ сыпщIыгъущ иджы, сынощхьщ.
Сэри гъащIэм сызэпхоплъ,
Гъуджэм сиплъэми – укъощ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 588

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: