Псалъэжь: Адыгэр уэщщ, урысыр пхъэпсщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Къуажыхь: Фыз фIыцIэ нэгъуд, щIым дыд хэзыIу. (Уэшх)
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ

Бжьыхьэ, сыту унэщхъей…

Бжьыхьэ, сыту унэщхъей,
Узэшыгъуэщ, ещхьщ ужейм.
Зэхызох: «Къэхъей, къэхъей!»
Сыхыбошэ уи пщIыхь Iейм.

СощIэ, тхьэмпэхэр уи нэпсщ,
Пхуэмыубыду пIэщIощэщ.
Укъызоджэ махуэ къэс,
Сыт спыпхынур, си гур нэщIщ.

Хуэму къоуэ сигу, сыноплъ,
Уэ сыпщIыгъущ иджы, сынощхьщ.
Сэри гъащIэм сызэпхоплъ,
Гъуджэм сиплъэми – укъощ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 590

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: