Псалъэжь: И напIэ щIэлъмэ щIихынукъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Пшэрым и уэд, уэдым и дагъэ. (Шыгъу)

Къэплъыхъуэр

Бжьыхьэ мэзыр пIейтей хъуащи…

Бжьыхьэ мэзыр пIейтей хъуащи,
Пшэм зэпходэIукI.
Тхьэмпэр щIылъэм щыубгъуащи,
Сакъыу сыпхрокI.

Мэзым хуэму жэщ къытохъуэ,
Жыгхэр гъын хьэзырщ.
Псэ зыхэт зыгуэр гур лъохъуэ,
Ауэ мэзыр щымщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 589

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: