Псалъэжь: Дыгъужьыгъуэм гъэлъхуэщ тращIыхьрэ?
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Ди чей цIыкIу махъсымэ изщ. (ДжэдыкIэ)

Къэплъыхъуэр

Адыгэбзэ

Сынопсэлъэнщ си гущIэм къисха бзэкIэ,
Уэри а бзэмкIэ псалъэ къыспэдзыж.
Сыкъэувынущ, ар сIурылъу, лъэкIэ,
Ар си анэбзэщ, си бзэ мыкIуэдыжщ.

Сынопсэлъэнущ псом нэхъ дахэ бзэкIэ,
ЗгъэтIыгъуэу псалъэ си гум щызгъэпщкIунщ.
Ар псом нэхъ лъапIэщ, псом нэхъыщхьэщ сэркIэ,
Гъэмахуэ гъуэгу гъэгъар абы икIунщ.

Си псалъэхэр бзэ дахэкIэ сшэщIынщи,
Щхьэгъубжэр Iузыхахэм зэхахынщ.
А псалъэхэр си дамэу си фIэщ сщIынщи,
ЗысIэту щытмэ, бзухэм сIэпахынщ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бзэм теухуа усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 483

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: