Псалъэжь: Нэр псэм и хъумакIуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Къуажыхь: Ди нысащIэ мазащхьэщ. (Дыщэ пыIэ)
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…

Адыгэбзэ

Сынопсэлъэнщ си гущIэм къисха бзэкIэ,
Уэри а бзэмкIэ псалъэ къыспэдзыж.
Сыкъэувынущ, ар сIурылъу, лъэкIэ,
Ар си анэбзэщ, си бзэ мыкIуэдыжщ.

Сынопсэлъэнущ псом нэхъ дахэ бзэкIэ,
ЗгъэтIыгъуэу псалъэ си гум щызгъэпщкIунщ.
Ар псом нэхъ лъапIэщ, псом нэхъыщхьэщ сэркIэ,
Гъэмахуэ гъуэгу гъэгъар абы икIунщ.

Си псалъэхэр бзэ дахэкIэ сшэщIынщи,
Щхьэгъубжэр Iузыхахэм зэхахынщ.
А псалъэхэр си дамэу си фIэщ сщIынщи,
ЗысIэту щытмэ, бзухэм сIэпахынщ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бзэм теухуа усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 490

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: