Псалъэжь: Вы ныш нэхърэ нэщхъыфIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Къуажыхь: Хьэ къаритI зэгъунэгъущ. (Нэ)
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.

Зеиншэр щыкуэдщ мы дунейм…

Зеиншэр щыкуэдщ мы дунейм,

ХъуэпсапIэу яIэр я гум щыпIейтейуэ,

Псалъэ гуапэ жеIэ ущымысхь къудейуэ!

Бгъуэтыжынщ ар псапэу, пхуэбэгъуауэ!

Гунэфу утемыт, цIыху, щIыгу хъурейм!

Егупсыс къэкIуэну уи пщэдейм!

IуэхуфI блэжьмэ, къэкIуэжынщ бэтауэ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бжэныхъуэ Розэ, Бжэныхъуэ Розэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 268

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: