Псалъэжь: ЛэжьакIуэжь и шэмэдж щIэщхъурэ?
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: ЗэкъуэшипщIым джэдыгуипщI ящыгъщ. (Iэлъэ)

Къэплъыхъуэр

Вагъуэбэ жэщ…

* * *
Вагъуэбэ жэщ,
Мазэ хъурей,
Уэгу зэщIэпщIыпщIэ –
Псэ гъэпIейтей…

Лэгъунэ нэщI,
ПщIыхьэпIэ Iей,
ПцIы зэфэзэщ,
Нобэ пщэдей…

Гупсысэ куэд,
Гукъеуэ кIыхь,
Насып сфIэкуэд,
Зэман кIыхьлIыхь…

Дуней гъуэзэджэ,
Насып зэмыщхь.
ФIылъагъуныгъэ –
ГъащIэ бэлыхь…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бжэныхъуэ Розэ, Бжэныхъуэ Розэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 229

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: