Псалъэжь: Адыгэ и хьэщIэ быдапIэ исщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Дыжьын щIыIуу зэрылъэлъ. (Гуэдз)
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.

Уафэ джабэм дыгъэр плъыру…

Уафэ джабэм дыгъэр плъыру,

ЕужьэрэкIыу къиуващ,

И бзий къуэпсхэри дыщафэу,

Удз гъэгъахэм теплъызащ!

БыртIэмыщэу бзу унагъуэр,

Жыг абрагъуэм фIэз къэхъуащ,

Пщэдджыжь дахэр ягъэлъапIэу,

Ахэр жьыу къыздэтэджащ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бжэныхъуэ Розэ, Бжэныхъуэ Розэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 260

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: