Псалъэжь: Мылэжьэф и гуахъуэкIбэлацэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Шууищэм зы шу къахоуэ. (Гухъу)
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…

Уафэ джабэм дыгъэр плъыру…

Уафэ джабэм дыгъэр плъыру,

ЕужьэрэкIыу къиуващ,

И бзий къуэпсхэри дыщафэу,

Удз гъэгъахэм теплъызащ!

БыртIэмыщэу бзу унагъуэр,

Жыг абрагъуэм фIэз къэхъуащ,

Пщэдджыжь дахэр ягъэлъапIэу,

Ахэр жьыу къыздэтэджащ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бжэныхъуэ Розэ, Бжэныхъуэ Розэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 258

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: