Псалъэжь: Зи тепIэн кIэщIым и жей мащIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Къуажыхь: Зи щхьэ гъуаплъэ, зи лъэ цIу. (Шэрхъ)
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.

Сыт дунейм нэхъ дахэр?..

Сыт дунейм нэхъ дахэр?

Лъахэ дахэра?

Сыт дунейм нэхъ лъапIэр?

Лъагъуныгъэра?

Лъэпкъыр зыгъэдахэр –

Хабзэ дахэращ,

Хабзэр щIагъэзащIэр

Лъагъуныгъэращ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бжэныхъуэ Розэ, Бжэныхъуэ Розэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 306

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: