Псалъэжь: Анэдэлъху дзыр хъужыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Къан хъыджэбзитI зэлъэпагъщ. (Набдзэ)
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ

Сыт дунейм нэхъ дахэр?..

Сыт дунейм нэхъ дахэр?

Лъахэ дахэра?

Сыт дунейм нэхъ лъапIэр?

Лъагъуныгъэра?

Лъэпкъыр зыгъэдахэр –

Хабзэ дахэращ,

Хабзэр щIагъэзащIэр

Лъагъуныгъэращ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бжэныхъуэ Розэ, Бжэныхъуэ Розэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 308

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: