Псалъэжь: Езэшыр пшынэ йоуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Къуажыхь: Хьэ хужьитI зэрошх. (Дзэ)
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.

Щихухэр иджыри мэкI…

Щихухэр иджыри мэкI,

Удзхэр иджыри къокI,

шэ фIыцIэри хуэмурэ токI,

МыпIащIэурэ, махуэри блокI,

Пшэплъ дахэу мазэр къыкъуокI,

Гупсысэр къэб къуэпсу зэблокI.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бжэныхъуэ Розэ, Бжэныхъуэ Розэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 576

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: