Псалъэжь: Ем щыгъуэ бжьэдыгъур зэшщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Зызымыгъазэу мэзым щIэкI. (Фочышэ)

Къэплъыхъуэр

— Псалъэ гуапэм сыт и уасэ?..

— Псалъэ гуапэм сыт и уасэ?

— Ар уасэншэщ, псапэу ты.

— Псапэу птынум сыт и уасэ?

— Псом нэхъ лъапIэщ псалъэ птыр!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бжэныхъуэ Розэ, Бжэныхъуэ Розэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 387

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: