Псалъэжь: Нэм и пэ псэр ихуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: ХьэщIэм ядэшхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.

Мылъкукъым цIыхур зыгъэдахэр…

Мылъкукъым цIыхур зыгъэдахэр,

Игу къеуэкIэм и макъамэрщ,

Мылъкукъым цIыхур зыгъэдахэр,

И теплъэгъуэ IуплъэгъуафIэрщ.

 

Мылъкукъым цIыхур зыгъэдахэр!

И псэлъэкIэрщ, и зекIуэкIэрщ,

Мылъкукъым цIыхур зыгъэдахэр,

Пкъырылъ хабзэм къыпкъырыкIырщ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бжэныхъуэ Розэ, Бжэныхъуэ Розэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 247

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: