Псалъэжь: Унэрыхьэм уи Iыхьэ пIех.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

Къуршыбгъэ

Лъатэ нэхъ жыжьэу, къуршыбгъэ!

Хуиту уи дамэхэр шэщI.

Гъэр зыумыгъэщIыт цIыху ябгэм!

ЗэгъащIэ, уэ унэхъ лъэщщ!

Лъатэ нэхъ жыжьэу, къуршыбгъэ!

Бгъэ абгъуэр уэгу къащхъуэм нэгъэс!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бжэныхъуэ Розэ, Бжэныхъуэ Розэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 287

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: