Псалъэжь: Псэрэ пэт хьэхущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Хьэуазэ и къуэ щIыбыбгъуэ. (ЩIакхъуэ)
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.

Къуршыбгъэ

Лъатэ нэхъ жыжьэу, къуршыбгъэ!

Хуиту уи дамэхэр шэщI.

Гъэр зыумыгъэщIыт цIыху ябгэм!

ЗэгъащIэ, уэ унэхъ лъэщщ!

Лъатэ нэхъ жыжьэу, къуршыбгъэ!

Бгъэ абгъуэр уэгу къащхъуэм нэгъэс!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бжэныхъуэ Розэ, Бжэныхъуэ Розэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 289

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: