Псалъэжь: Уи адэ иукIами, къоджэм и деж кIуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

Гуащэм хуэдэу дахэщ Данэ…

* * *
Гуащэм хуэдэу дахэщ Данэ,
И щхьэц фIыцIэр фIокI и дамэм,
БостеикIри баринэщ,
Ар ещIэн фIэфIщ хъыринэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бжэныхъуэ Розэ, Бжэныхъуэ Розэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 211

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: