Псалъэжь: Уи жьэ зэтепхыным и пэкIэ уи нэр зэтех.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Къуажыхь: ВагъуитIым яку Iуащхьэ дэтщ. (Пэ)
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.

Ди къуршхэр мэгуфIэ…

Ди къуршхэр мэгуфIэ

Хабзэр тIыгъыху,

ТхэлъыхукIэ щэнхабзэ,

Псори дыцIыхущ.

 

Ди къуршхэр мэгуфIэ

Хабзэр тIыгъыху,

Ди напэри къабзэщ

Нэмыс тхэлъыху!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бжэныхъуэ Розэ, Бжэныхъуэ Розэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 246

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: