Псалъэжь: КъэдаIуэ, си хъыджэбз, зэхэщIыкI, си нысэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Дэнэ укIуэми, пкIэрымыкI. (Ныбжь)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Зы псалъэ закъуи схуэмыгъуэт бжесIэну…

Зы псалъэ закъуи схуэмыгъуэт бжесIэну –
АбыкIэ сфIощIыр узуIэн…
ИтIани, услъэгъуам зыпхуэзгъэзэну
Ямыдэ лъакъуэхэм бэкъуэн…

03.03.2009

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 126

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: