Псалъэжь: Къуэрагъыр ираупсеящ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Къуажыхь: МыкIуэф, мыфий, алащэ, щэныбэ. (Мэкъу Iэтэ)
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…

ЖызоIэ уэ утхьэIухуду…

ЖызоIэ уэ утхьэIухуду,
Темыту пхуэдэ мы дунейм.
ИтIани, сфIощIыр сыхуимыту
Зэхозгъэхыну ар къудейр…

20.04.2009

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, АдыгэбзэкIэ, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 143

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: