Псалъэжь: И хьэм ижынур ещIэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Зил IэфIу, зил шыпс. (Джэд)

Къэплъыхъуэр

Зэхахыжкъым тхьэкIумитIым зыри…

Зэхахыжкъым тхьэкIумитIым зыри,
Нэхэм дахэр ящыгъупщэжащ.
Сытеувамэ щIым, сишэчкъым, ари
Къызэгуочыр. Хъуащ си махуэр жэщ.

Дыгъэр фIыцIэущ зэрылыдыр махуэм,
Жьыбгъэ щIыIэр къехур сэ си деж.
Си щхьэр хьэлъэщ, хъуакIэщ гури махэ…
Махэ къудей, увыIа къысфIощI…

Хьэуэ, увыIакъым, зэхызощIэ,
Лъынтхуэр зэгуичыну лъыр йожьэж.
ТемыпыIэу лъэм зрач шэ фIыцIэу –
Уи деж сынахь, схуэмыувыIэж…
06.12.08

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 174

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: