Псалъэжь: Ежьэ мыхъу ежьэ хъуа упэмыплъэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Фыз фIыцIэ нэгъуд, щIым дыд хэзыIу. (Уэшх)

Къэплъыхъуэр

Зэман дэкIами узмылъагъуу…

Зэман дэкIами узмылъагъуу,
Сэ си гум уилъщ, ар пщIэуэ щыт.
Къыздэсым сфIощI дэ дызэщIыгъуу,
Уи Iэпэр сIыгъыу пшэм дытетщ.

05.01.2009

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 155

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: