Псалъэжь: Удын зэхэдзэ нэхърэ Iыхьэ зэхэдзэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: ВагъуитIым яку Iуащхьэ дэтщ. (Пэ)

Къэплъыхъуэр

Зэгъусэу итщ уафэгум бгъэхэр…

Зэгъусэу итщ уафэгум бгъэхэр,
Зэгъусэу псым бдзэжьейхэр щос,
Ауэ дэ тIурщ, къизмыдзэу ахэр,
Зэрымылъагъур махуэ къэс…

10.04.2010

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 137

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: