Псалъэжь: ИкIэм упытми зы гуп яхэт.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Жьэгудэсрилэ, псыкъуий ныбэф. (Къубгъан)

Къэплъыхъуэр

Закъуэныгъэ

"Удз гъэгъа", зыщIар Шыкуэ Мадинэщ, 15.09.2011

«Удз гъэгъа», зыщIар Шыкуэ Мадинэщ, 15.09.2011

И закъуэу итщ губгъуэжьым удз гъэгъар,
Щызэшу жэщи махуи зэпымыууэ.
Нэщхъейуэ ирехьэкIыр абы гъэр,
Уеплъамэ занщIэу уигугъэну гъыуэ…

Къешхамэ уэшх зытешхэр а зыращ,
Дыгъэм и гуащIагъ псори арщ зылъысыр.
Ныжэбэ вагъуэм ягъусэнуращ
Къепсалъэу фIэщIу, нащхьэ къыхуэзыщIыр.

Къыкъуэум жьыбгъэ тхьэмпэ къыпегъэху,
Ириудыным хуэдэу егъэсысыр…
КъыщIихьэм и мэр бжьэм къегъэунэху…
ГуфIэгъуэу иIэр уэс къызэремысырщ!

Мис, кIуащ зэмани, бжьыхьэр къэблэгъащ,
Гъужащ удз дахэр. ЩIым хокIуэдэжыпэ…
Сыт щхьэкIэми сымыщIэ – зызогъэщхь,
Е, щыслъэгъуауэ къыщIэкIынщ зыщIыпIэ?!
16.09.11

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 256

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: