Псалъэжь: Дыгъужьым ишхари имышхари тохуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ нэ хъурей. (МыIэрысэ)

Къэплъыхъуэр

Хузогъадэ лъагъуныгъэм вагъуэр…

Хузогъадэ лъагъуныгъэм вагъуэр –
Дахэщ сытым щыгъуи икIи нэхущ.
Ауэ зыщ итIани щыIэр дэзгъуэу –
КIуэдыжынущ. АбыкIэ емыщхь…

28.09.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 149

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: