Псалъэжь: Нэ нэф нэхърэ гунэф нэхъ гугъущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: Ди мэз щIагъ къарсыдзэ щIокI. (Ужьгъэ)
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз

Хузогъадэ лъагъуныгъэм вагъуэр…

Хузогъадэ лъагъуныгъэм вагъуэр –
Дахэщ сытым щыгъуи икIи нэхущ.
Ауэ зыщ итIани щыIэр дэзгъуэу –
КIуэдыжынущ. АбыкIэ емыщхь…

28.09.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 152

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: