Псалъэжь: Куэд зэгъащIэ, умыщIэ умыIуатэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: Ептмэ, къозыт, къуитмэ, берычэт. (Жэм)
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.

ХъумпIэцIэджитI

ХъумпIэцIэджитIым къаущыхьт,
Языр и нэм щIоIуэтыхь.
Модрейр йоупщI: сыт къэхъуар?
— Си нэм бадзэ къыщIэхуащ!
2005

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 189

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: