Псалъэжь: Къупщхьэ — къуаншэщи, лы пшэр — дахэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Адакъэ мыщ, хьэщIэщ кIуэрей. (Щхьэнтэ)
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.

Хъуэжэрэ Мышэрэ

1Еуэрэ еуэт, жи. Махуэ гуэрым Хъуэжэ губгъуэм дэкIыу зылъэгъуа Мышэ абы бгыщхьэм къыщыпотIыс, згъэбэмпIэнщ, жеIэри.
— КъакIуэ, къакIуэ, Хъуэжэ! — жеIэ Мышэ, а зэрыщысу.
— Щыс, щыс, Мышэ!
— Сыщысщ, плъагъуркъэ, сыкъэтэджын Iуэхуи зесхуэркъым.
— Си фIэщ мэхъу, зи!
— А уи бел къыздепхьэжьари сыту махэ хуэдэ?
— Махэ-мымахэми уэ жыIэ, мы белыр сэ езы Лъэпщ дыдэ и IэкIэ схуищIауэ щытащ!
— ПхуищIами, икъукIэ мыхьэнэншэу пхуищIащ ар уэ уи Лъэпщ!
— А уэ жыпIэхэр сэ сщIэркъым, ауэ мы белымкIэ зы махуэм къыботIыф иныжь зэрыхуэн мащэ!
— Хьым, ар уэ дэнэ къыщыпщIар, иныжь щыIэж-тIэ иджы?
— ЩымыIэжми иныжь, жэм щыIэщ. Зэгуэр жэмитху зэрыхуэн мащэ къристIауэ щы¬тащ мы бел плъагъум!
— А уи жэмхэр умыгъашхэурэ, хуабжьу бгъэудыкъуауэ къыщIэкIынт, Хъуэжэ!
— Арат жыхуэпIэр, уэд-мыуэдми уэ жыIэ,
ауэ нышэдибэ а си жэмыр Iэхъуэм щыдэсхум лъэмыжымкIэ зэпрыкIрэ пэт, кIуэцIрыщIыкIщ, пхырыхури, и бэлыхьым симыукIаи, ерагъкIэ къезгъэлауэ аращ!
— Пэжуи? Лъэмыжыр фауэ къыщIэкIынт, зиунагъуэрэ, лIот абы ебгъэшэчынур?!
— Абы и гугъэр… Фа-мыфами, зы щихужь тхьэмпэу пытыр езгъэшхауэ пыл тесхуэнщи, къыщымыщIауэ икIынщ!
— КъэкIагъащIэ щихужь цIыкIу гуэр мыгъуэу къыщIэкIынт, Хъуэжэ, а зи гугъу пщIыр!
— ЦIыкIу-мыцIыкIуми, сэ а щихум зэ фоч дэзгъэуеяти, ерагъмыгъуейкIэ шэр зы тхьэмахуэм нэсауэ аращ и щхьэкIэм!
— Шэр хуэму кIуэуэ къыщIэкIынт, Хъуэ¬жэ. Сыт мыбдеж уи щхьэ ущытхъужу укъыщIэувар?!
— А шэр хуэму кIуэрэ-мыкIуэрэ дэ иджыпсту зэхэдгъэкIынкъэ! — жиIэу Хъуэжэ и фочыжьым щыIэбэм, ди Мышэу плъагъур щтэри щIэIащ.
Iуэхуракъэ, ар апхуэдизкIэ жыжьэ жати, иджыри къэс къигъэзэжакъым…
Ярэби, фымылъэгъуауэ пIэрэ?

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр, ГушыIэхэр, Таурыхъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 494

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: