Псалъэжь: Апхуэди мэхъу, шкIэхъужьи малIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Хьэлъэ темылъу бом щIэмыхьэ. (Бжэмышх)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ХэкIуэдэжащ вагъуэбэм си зы вагъуэр…

ХэкIуэдэжащ вагъуэбэм си зы вагъуэр,
Дауэ иджы? Сыт сщIэнур – къыкъуэкIыж!
Псори зэхуэдэщи уахэзмылъагъуу
Нэху мэщри афIэкIа узмыгъуэтыж.

23.07.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 135

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: