Псалъэжь: Мастэ гуапэщи мастэ гyауэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: IэфIыр зыгъэдыдж, дыджыр зыгъэIэфI. (Шыгъу)
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.

Вагъуэхэращ сэ сыкъызгурыIуэр…

Вагъуэхэращ сэ сыкъызгурыIуэр –
ЖесIэ псомкIи сфIощIыр аразы.
Къыпщыхъунми, уахэплъам, куэдыIуэу
Сызэхихкъым ахэм щыщу зым!

28.09.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 145

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: