Псалъэжь: КъэкIуэгъуэ джадэ нэхърэ кIуэжыгъуэ джадэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Къан хъыджэбзитI зэлъэпагъщ. (Набдзэ)

Къэплъыхъуэр

Вагъуэбэм сыхоплъэ аргуэру…

Вагъуэбэм сыхоплъэ аргуэру,
Зым нэхърэ адрейр нэхъ цIуужщ.
Моращ сэ. Ужыжьэкъым уэри,
Сытету срикIуэнщ уи лъэужь.

19.09.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 139

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: